خرید و فروش سیر همدان ,سیر عمده ,سیر بذری 

شماره تماس حذف گردید.

 

ساعت تماس 10 تا 12ظهر  4 تا 7 عصر

همدان ،مریانج ،روستای سولان ،روبه روی امامزاده اخمزن،طیب رضایی


برایُ نگهداری سیربهتراست سیررادرجای خشک وخنک ودورازرطوبت وگرما نگهداری کرددراین صورت تا چندین ماه سالم خواهد م...